Az iskola hitélete

Iskolánk fennállása óta arra kötelezte el magát, hogy a műveltség módszeres elsajátítása által a diákok személyiségének formálásán és kibontakoztatásán munkálkodjék. Legfontosabb feladatunk tehát az, hogy keresztény erényekből fakadó életre neveljünk. Közös célunk olyan diákok nevelése, akik nemcsak személyes- és társadalmi feladataikat képesek megfelelően teljesíteni, hanem hiteles keresztények is, elkötelezettek mások iránt és mindennapjaikban Krisztus példáját követik.

A Veni Sancte tanévnyitó- és a Te Deum tanévzáró szentmise keretbe foglalja egész évi tevékenységünket. A tanévnyitó szentmisén megfogalmazzuk kéréseinket, hogy az év gyümölcsöző legyen számunkra, és a fiataljaink előrehaladjanak a hitben és a jézusi életben. A tanévzáró szentmisén hálát adunk az eltelt évért, azért, hogy diákjaink gyarapodtak tudásban és hitben, hálát adunk a közösségünkért, a sok közös ünnepért, szentmiséért, kirándulásért. Célunk megismertetni tanulóinkkal az Egyház liturgikus életét, ösztönözzük őket a mindennapos egyéni- és közösségi hitéleti tevékenységben való aktív részvételre. Meghatározó súlypont a lelki nevelésben az évfolyamszentmise, ahol az osztályok aktívan is részt vesznek a szentmisében: felolvasnak, ministrálnak, egyetemes könyörgéseket állítanak össze. A liturgiába való aktív bekapcsolódásra ösztönözzük tanítványainkat.

Május a Szűzanya hónapja, ilyenkor estéről estére litániával köszöntik az osztályok Szűz Máriát a templomban.

Az elsőáldozás kiemelkedően fontos esemény a kisiskolás korú gyerekek életében, ekkor megújítják keresztségi fogadalmukat, amelyet egykor szüleik, keresztszüleik tettek helyettük, amikor a keresztség szentsége által Isten választott gyermekei lettek.

A bérmálás a keresztény inicializációs szentségek egyike, melyben eredeti értelmében a keresztséget követően kellene részesülni, megelőzve még az eucharisztia vételét.

Iskolánkban az Anyák napját szentmisével ünnepeljük, ahová a gyerekek édesanyjuk kíséretében jönnek el. A gyerekek ezen a szentmisén is aktívan kapcsolódnak be a liturgiába, felolvasással, illetve általuk megfogalmazott könyörgésekkel. Hasonló módon ünnepeljük az Apák napját is, szentmisével, rövid műsorral, az édesapák jelenlétével, márciusban, Szent József ünnepén. Mindkét ünnepre saját készítésű ajándékokkal is készülnek a gyerekek, megtapasztalva ezáltal az ajándékozásnak és a hálának az örömét.

Évente két alkalommal, nagyböjtben és adventben lelki napot tartunk, hogy ráhangoljuk a gyerekeket az Ünnepre, a csendre, a lelki elmélyülésre, hogy tanulóink mélyebben át tudják élni az ünnepeket, élőbb legyen az Istennel való kapcsolatuk, és jobban tudjanak odafigyelni egymásra, szüleikre, testvéreikre és az őket körülvevő világra.

Ez egy olyan délelőtt, amikor a világi élet problémáit megpróbáljuk félretenni, és a hitünk, a vallásunk elmélyítésével foglalkozunk. Ebben segíti az iskola nevelőtestületét és tanulóit iskolánk püspöki biztosa, és a meghívott gyóntató atyák.

A nagyböjti lelki napon szembesülünk Jézus értünk szeretetből vállalt szenvedésével, majd viszont szeretetből fakadóan bűnbánatot tarunk, és kiengesztelődünk Istennel a bűnbocsánat által. Az adventi lelki napon átéljük a megváltó utáni vágyakozást, felidézve azt a korszakot, amikor az emberi élet a bűn következményei között tudta csak elképzelni lehetőségeit. Isten ígérete és az ígéret beteljesülése utáni sóvárgás kettősségének felidézése készíti elő a gyerekeket Karácsony misztériumának megértésére. Mindkét alkalommal szentmisével zárul a lelki program, amikor is a szentáldozás során találkozunk az Úrral.

Az intézmény mindennapjaiban nagyon fontosak a heti rendszerességgel megjelenő reggeli elmélkedések, közös imák. Meghatározó helyszín a kápolna, melyen ajtaja mindig, minden diák, tanár, szülő számára nyitva áll, aki csendre, lelki elmélyülésre, imádságra vágyik.

Éveken át sajátos jelleget biztosított az iskola nevelő közösségében a Keresztes Nővérek jelenléte, akik az ellenszolgáltatás nélküli teljes önátadás példái voltak mások javára. Sajnos, néhány éve már nincsenek közöttünk, de hiányukat ma is érezzük. A mindennapi vallásos élet gyakorlataihoz tartozik, hogy az iskolai tanítást imával kezdi és végzi minden osztály. Reggel a tanuláshoz és munkához jó kedvért, szorgalomért és kitartásért imádkozunk, délben hálát adunk mindenért, amit aznap kaptunk, eredményeinkért és kudarcainkért egyaránt. Az iskolai zarándoklatok célja az, hogy elmélyítsék a gyerekekben a katolikus vallás és hit megélését. Az itt megtapasztalható béke és harmónia lelki töltekezést ad. Évek óta hagyomány, hogy májusban egy csoport diákkal elzarándokolunk Mariazellbe. Az ott eltöltött néhány nap, szentmise a kegyoltár előtt, a közös kirándulások és beszélgetések szintén útravalót jelentenek tanulóinknak. Iskolánk fontos feladata, hogy tanulóinkkal megismertesse a katolikus-keresztény emberképet és értékrendet. Ez akkor válhat élő személyes hitté és elkötelezett magatartássá, ha tanáraink saját életvitelükkel, örömöt és szeretetet sugárzó egyéniségükkel hitelesen közvetítik az evangéliumot, Jézus Krisztus örömhírét.

Hitéleti események iskolánkban

Passau 2024. május 6-8.

Passau 2024. május 6-8.

Az idei évben immár 12. alkalommal utazhattunk el Passauba, hogy részt vegyünk a Boldog Gizella tiszteletére tartott ünnepi szentmisén, egyben kérve közbenjárását hazánkra, szeretteinkre és a mindenki által vágyott békére az egész világon.

Marianum Imaszövetség

Iskolánk 2020 szeptemberében kezdte meg a harmincadik tanévet. Kezdetben csak három osztály indult el azon az úton, melyen jelenleg már félezernél is többen járnak. Nagy utat tettünk meg, ahogy mondani szokták: „kis gyerek kis gond, nagy gyerek nagy gond”, sok gyermek pedig a számtalan öröm mellett, igen sok gond is.

Miként korábban, úgy most is az égiek segítségét kérjük, ezért hívtuk létre a Marianum Imaszövetséget, számítva azok közreműködésére, akik számára iskolánk fontos. Hívjuk és várjuk az itt dolgozókat, a szülőket és a gyermekeket is, és mindenkit, aki itt tanult, vagy bármi módon kötődik az iskolához. Imádkozzunk közösen, együtt!

Az évtizedek alatt már közösen megtapasztalhattuk, hogy a parányi, mustármagnyi intézményből miként lett, nagy és sikeres iskola. Most nem falakat kell közösen építenünk, villanyt szerelnünk, festenünk vagy más munkát végeznünk, most közösen kell imádkoznunk!

Imaszövetségünket, ki másról neveznénk el, mint iskolánk Pátronájáról.

Az imaszövetséghez való csatlakozás feltétele a szándék jelzése, és annak az alapító általi elfogadása. Az alapító mindazok szándékát elfogadja és a tagságról igazolást küld, akik a következőket vállalják:

  • Hetente legalább negyedórányi szentségimádást végeznek az iskoláért, és/vagy egy tized rózsafüzért mondanak. A nem katolikusok negyedórányi szentírásolvasást vállalnak. Befejezésül elimádkozzák az iskola imáját.
  • Lehetőségük szerint a Szent Imre Alapítványon keresztül anyagilag is támogatják az iskolát.
  • Lehetőségük szerint, fél évenként egy alkalommal részt vesznek, a minden hónap harmadik hétfő estéjén bemutatásra kerülő Marianum misén, mely a Jézus Szíve templomban 18 órakor kezdődik.

A Marianum Imaszövetség imádsága

Urunk Jézus Krisztus!

Te különös szeretettel vontad magad köré a gyermekeket, mert –szavad szerint – övék a mennyek országa. Szentlelked oltalmába ajánljuk ezeket a gyermekeket, akik iskolánkba járnak. Add, hogy iskolánkban minél több gyermek növekedhessen bölcsességben és kedvességben Isten és az emberek előtt.Köszönjük Neked Világ Teremtője nagylelkűségedet, hogy ránk bízod a gyerekek nevelését és oktatását.

Add, hogy ember váljék belőlük, becsületesés boldog, bátor, hívő és eszes, akit nincs mi ledönt, mert az alapja, ahol áll: Krisztus, még akkor is, ha talpa alatt megrendülne a föld. Ember, aki mindig tud mosolyogni, akkor is, ha mindenki csügged, mert nem hagyja el a remény. Ember, világosság az éjben, ha körben ki is huny a fény. Ember, aki tud imádkozni, és ha Veled beszél, elcsitul a vihar. Ember, aki megérti az idők jelét, és végül: ember, aki tudja, mi a szeretet.

Segítsd őket, hogy iskolánkban szívesen és szorgalmasan tanuljanak, jól érezzék magukat, és sok örömet szerezhessenek szüleiknek, tanáraiknak.Segítsd a lelkipásztorokat és a hitoktatókat, akik iskolánkban szent igédet hirdetik, hogy az Isten-és emberszeretet evangéliumi lelkületét közvetítsék gyermekeink felé.Segítsd a pedagógusokat, hogy ne csak oktassák,hanem életük példájával neveljék is a rájuk bízottakat igazabb, emberibb, harmonikusabb életre.Segítsd a szülőket, hogy iskolánk nemes törekvéseit mindig őszinte lélekkel támogassák, hiszen azért hozzák ide gyermekeiket, hogy lélekben is egyre gazdagabbá legyenek,és megtanulják, hogy nemcsak durvaság és gonoszság, de annyi csodálatos jóság is van ebben a világban.

Add, hogy iskolánk alkalmas területe legyen az Evangélium hirdetésének, hogy Krisztus megváltó üzenete akadályoztatás nélkül eljuthasson a gyermekekhez.

Légy velünk és áldj meg minket! Szűz Mária Magyarok Nagyasszonya, iskolánk édesanyja: Könyörögj érettünk! Ámen

Jelentkezési lap letöltése